Algemene Voorwaarden cursus timemanagement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (online) cursus timemanagement van Didy Wittmer

Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

Your Personal Investment: Your Personal Investment, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, Noordeindseweg 15, 2651 LD, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 82806012: onder handelsnaam Your Personal Investment.
Cursusovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door het aanschaffen van de cursus via de website van Your Personal Investment. Hierdoor verbindt Your Personal Investement zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Your Personal Investment aangeboden en door haar gemaakte cursus.
Participant: De partij met wie Your Personal Investment een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Your Personal Investment. De participant, die een cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt.

Artikel 3 Betaling.

 1. De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Your Personal Investment verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
 2. Voor de online cursus zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 3. Voor een training die via de website van Your Personal Investment is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Your Personal Investment zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 5. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.
 6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Your Personal Investment te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Your Personal Investment behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Wijzigingen door Your Personal Investment

 1. Your Personal Investment heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
 2. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Your Personal Investment zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
 3. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Your Personal Investment aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
 4. Indien de oorzaak van de wijziging aan Your Personal Investment kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Your Personal Investment.
 5. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Your Personal Investment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.
 2. Als de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Your Personal Investment. Eventuele schade wordt door Your Personal Investment vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Your Personal Investment is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
  – De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
  – De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de cursus is betrokken.
  – De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
 3. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Your Personal Investment zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Your Personal Investment aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Your Personal Investment van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering  

Training op lokatie (incompany)

 1. De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Your Personal Investment. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
  – meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
  – 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
  – minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten
 2. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Your Personal Investment aanmelden.
 3. Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Your Personal Investment trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Your Personal Investment de opleiding of training annuleert zal Your Personal Investment het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Your Personal Investment is uitgesloten.

Online training

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 2. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Your Personal Investment worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 3. Your Personal Investment wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Klachtenbehandeling

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Your Personal Investment en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Your Personal Investment kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Your Personal Investment toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 2. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 11: Duur van de online training en huiswerkbegeleiding

Na een half jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Als er na een halfjaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot huiswerkbegeleiding.